KLASSINDELNING

För att få starta på jaktprov ska deltagande hund ha uppnått lägst 10 månaders ålder. Hundarna provas i följande klasser: Unghundsklass (UKL) för hundar som inte uppnått 24 månaders ålder. Öppen klass (ÖKL) för hundar som vid prov enligt dessa regler tidigare erövrat högst ett 1:a pris ÖKL. Elitklass (EKL) för hund som vid start på prov enligt dessa regler erövrat två 1:a pris ÖKL, alternativt ett 1:a pris ÖKL med lägst betyg 8 i fältarbete, samt för hundar som vid prov i utlandet erhållit pris som godkänts av SVK och SKK för start i EKL. Hund får starta i EKL eftersöksgrenar utan krav på att dessförinnan ha erövrat pris i ÖKL.

BEDÖMNINGSGRUNDER OCH PROVENS GENOMFÖRANDE

Proven ska i möjligaste mån likna jakt. Hundarna provas i delgrenarna fält-, vatten-, släpspårs- och apportarbete. Vatten- och släpspårsarbetet benämns med ett gemensamt namn eftersöksgrenarna. Proven kan för alla klasser genomföras som odelat prov (alla delgrenar genomförs vid ett och samma provtillfälle) eller som delat prov (eftersöksgrenar respektive fältarbete med apport genomförs vid skilda Svenska Vorstehklubben 7 (10) Regler för jaktprov Att gälla under perioden 2017-01-01 – 2021-12-31 tillfällen). Resultat i eftersöksgrenar vid delat prov får inte tillgodoräknas vid odelat prov. Resultat i eftersöksgrenar vid odelat prov får tillgodoräknas vid delat prov. Vid delat prov ska eftersöksgrenarna genomföras vid ett och samma provtillfälle. Resultat i eftersöksgrenar UKL kan tillgodoräknas vid delat prov UKL oberoende av när provet i eftersöksgrenarna genomförts. Fältprov som genomförs under tiden 1/1-30/6 får sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts senast den 30/8 under samma kalenderår. Fältprov som genomförs under tiden 1/7-31/12 får sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts under samma kalenderår men före fältprovet. Det bästa resultatet i eftersöksgrenar under samma kalenderår får tillgodoräknas vid sammanräkning av totalpoängen. Helhetsintrycket av hundens arbete ska vara avgörande vid betygssättningen och alltför stor vikt ska inte läggas vid tillfälligt begångna fel. Betyg sätts för varje provgren med ”ej godkänd” (eg) eller med betyg 4 – 10. Hund som under fältarbetet inte kommit för fågel ges omdömet “ej för fågel” (eff). För godkänd prestation erfordras lägst betyg 4 och hund som inte erhållit lägst betyg 4 i samtliga provgrenar kan inte tilldelas pris. Betyget multipliceras med för provgrenen gällande koefficient. Sålunda uträknade värden summeras för samtliga provgrenar i klassen och ger totalpoängen. Jaktprovets samtliga klasser omfattar följande provgrenar med nedan angivna koefficienter.

Koefficient Max poäng

1. Fältarbete 10 100

2. Vattenarbete 5 50

3. Släpspårsarbete 3 30

4. Apportarbete 2 20 Summa poäng 200

För första pris erfordras 160 poäng, dock lägst betyg 7 i fältarbete.

För andra pris erfordras 120 poäng, dock lägst betyg 5 i fältarbete.

För tredje pris erfordras 80 poäng.

FÄLTARBETE OCH APPORTARBETE

Hunden ska provas som stående fågelhund vid prov på ripa, morkulla, fält- eller skogsfågel. Annan fågel eller annat vilt kan beslutas godkännas av SVK. Hundarna provas parvis. Då förhållandena inte medger parvis prövning, exempelvis i täckt terräng eller vid dimma, provas hundarna en och en. Ingen annan teknisk utrustning än pingla, halsband och/eller täcke får användas. Utformningen av dessa ska godkännas av domaren. Vid prov i område med rovvilt som t.ex. varg eller björn får GPS användas. Utrustningens handhavande beslutas av SVK. För fältbetyg 4 ska hunden provas under minst 20 minuter, för fältbetyg 5 och 6 minst 30 minuter och för fältbetyg 7 och däröver gäller för UKL riktvärdet 45 minuter och för ÖKL och EKL riktvärdet 60 minuter. Domaren bedömer när hunden är färdigprovad och kan då också tillämpa en kortare provtid. Så snart domaren bedömer att en hund inte kommer att kunna godkännas har domaren rätt att avbryta provet för hunden i fråga. I UKL ska särskilt värdesättas tidigt utvecklade och arbetsvilliga hundar med god jaktlust och goda jaktanlag. Eventuella brister i dressyren får inte i nämnvärd grad påverka betygsättningen av helhetsintrycket. I UKL behöver fågel inte fällas men i jaktbar situation ska skott lossas i samband med stånd och resning eller flog. Domaren avgör om situationen är jaktbar. Betyget påverkas inte av huruvida fågel fälls eller inte. I ÖKL och EKL ska skott ha lossats i samband med stånd och resning eller flog för att hunden ska kunna godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med stånd och resning. Om hunden uppvisar ett utmärkt viltarbete och helhetsintrycket i övrigt är utmärkt är detta tillräckligt för att även betyg 8 eller högre skall kunna utdelas. Svenska Vorstehklubben 8 (10) Regler för jaktprov Att gälla under perioden 2017-01-01 – 2021-12-31 Hundens förmåga att under rådande förhållanden finna och behandla vilt liksom dess allmänna jaktegenskaper ska noga uppmärksammas. Hunden ska i sitt sök och övriga arbete föras utan onödiga kommandon eller visselsignaler och den ska villigt låta sig dirigeras. Söket och farten ska vara anpassade efter rådande vind- och terrängförhållanden. Marken ska avsökas väl. Inget vilt på vilket hunden provas bör förbigås inom avsökt terräng. Ihållande rotning medför sänkt betyg. Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid att hunden självständigt funnit fågel och spontant fattat stånd, samt att hunden på förarens kommando efter domarens order, frimodigt avancerat och rest fågel. I samband härmed ska skott ha lossats och om möjligt fågel ha fällts. Löpande fågel ska hunden följa bestämt och villigt. Ovilja att resa fågel medför sänkt betyg. Under avancen får föraren inte beröra hunden, och hunden ska efter förarens kommando självständigt resa fågeln. Då hund fattat stånd, eller rusar efter vilt, ska partnern vara lös och får inte kopplas förrän på domarens tillsägelse. Om hund som fattat stånd är skymd för domare och förare räknas det hunden till förtjänst om den rapporterar eller kan avlockas från stånd. Vid prov på skogsfågel räknas det hunden till förtjänst om den står för löpa och inväntar föraren. Hund bör sekundera partner som fattat stånd eller ska av föraren kunna förmås att respektera partnerns stånd. Hund får inte "stjäla stånd" eller gå förbi partner och stöta vilt. I flog, skott och fall ska hunden förhålla sig lugn och får inte rusa vid nämnda tillfällen. Hunden ska på förarens kommando säkert och snabbt apportera fällt vilt och bringa det till föraren. Spontan apportering av fallvilt under pågående prov räknas hunden till godo. Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter villebrådets tyngd och art ska observeras. Hundens apportgrepp får inte vara sådant att det skadar viltet. Fälld fågel ska apporteras om det är möjligt. Blir inte fågel fälld ska kastapport utföras om möjligt i nära anslutning till flog och skott. Hunden ska då vara lös och sitta ca 2 meter vid sidan av föraren. Fågelns nedslagsplats ska i ÖKL och EKL vara skymd för hund och förare. Olydnad före apportkommando belastar fältbetyget. Hund som envist förföljer oskadat vilt, eller ren och andra tamdjur, ska uteslutas.

VATTENARBETE

Hundens vattenpassion samt dess förmåga att arbeta och apportera i vatten ska provas. Vid startplatsen ska domaren meddela föraren provområdets gränser. Särskild tidsfrist för vattenarbetets utförande bör inte meddelas men domaren har rätt att avbryta provet. Hundar som ännu inte provats ska anvisas en bestämd uppehållsplats från vilken de inte kan iaktta pågående vattenarbete. Vid vattenarbetet ska användas för ändamålet lämplig fågel. Hunden ska på förarens kommando raskt och villigt gå i vattnet. Hunden ska rätta apportgreppet efter fågelns/apportobjektets tyngd och art och bringa det till föraren. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet. Annat apportobjekt kan beslutas godkännas av SVK. Extra hjälp såsom ytterligare skott eller stenkastning får inte förekomma. I UKL utförs vattenarbetet genom apportering av en på öppet vatten utkastad fågel. Skott avlossas inte. Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma minst halva sträckan. I ÖKL utförs vattenarbetet genom eftersök och apportering av en i vass eller annan döljande vegetation omedelbart efter skott utkastad fågel. Själva utkastet ska vara högt så att hunden har möjlighet att iaktta förloppet. Fågeln ska kastas ca 40-60 meter från stranden beroende på provplatsen och vattentemperaturen. Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma minst halva denna sträcka. Hunden ska sitta okopplad vid sidan av föraren och förhålla sig lugn i skott och kast. Hund som går i skott eller kast kan inte erhålla högsta betyg. Svenska Vorstehklubben 9 (10) Regler för jaktprov Att gälla under perioden 2017-01-01 – 2021-12-31 I EKL utförs vattenarbetet genom eftersök och apportering av en i vass eller annan döljande vegetation utlagd fågel. Denna läggs ut osynligt för hunden. Skott avlossas inte. Föraren ska anvisas fallplatsen. Söket får dirigeras av föraren från stranden med kommandon och handtecken. Fågeln ska ligga ca 40-60 meter från stranden beroende på provplatsen och vattentemperaturen. Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma minst halva denna sträcka.

SLÄPSPÅRSARBETE

Hunden ska provas i sin förmåga att med ledning av spåret snabbt finna och apportera småvilt. Provet ska i UKL och ÖKL ske på släpad fågel eller kanin. I EKL ska provet ske på släpat jaktbart vilt med en vikt av minst 3 kg och högst 7 kg. Släpobjektet ska vara kallt. Släpspåret ska läggas i bukter (i UKL endast i svaga bukter) och om möjligt i medvind. Viltets vikt ska anpassas till de fysiska förutsättningarna för den startande hundens ras. I UKL ska spåret vara ca 100 meter och i ÖKL och EKL ca 200 meter långt. Startplatsen ska markeras. Spårets sträckning markeras till ledning för domaren. Vid spårets slut läggs det släpade apportviltet. Föraren får visa hunden startplatsen och spårriktningen samt avge kommando varpå hunden ska ta an spåret och metodiskt arbeta ut detsamma. I UKL ska hunden lös eller i minst 5 meter lång lina leda föraren utefter spåret fram till viltet som ska apporteras och föras tillbaka till startplatsen. Föraren har även rätt att använda lina på en del av spåret och sedan låta hunden gå lös. I ÖKL och EKL får föraren följa hunden i högst 5 meter och ska därefter återvända till startplatsen. Hunden ska utan anmaning apportera släpobjektet och snarast återvända. Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter villebrådets tyngd och art ska observeras. Hunden ska bringa viltet till föraren. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet. Föraren ska under hundens arbete stå vid startplatsen. Lyckas inte hunden i sitt arbete har föraren rätt att två gånger kalla in hunden och på nytt från startplatsen anvisa spåret. Lyckas hunden först i sitt andra försök ges högst betyg 8 och i sitt tredje försök högst betyg 6. Hund som gräver ned släpdjur ska underkännas