GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMTLIGA PROVFORMER

Hundarna ska släppas i par på fält och fjäll, individuellt i skog. Blandpartier är endast tillåtna i kvalitetsklass. Alla hundar som startar på provet ska tilldelas pris även i de fall provet avbryts. Hund som anmäls dragen från provet efter upprop men före det att första hund i partiet släppts stryks från prislistan. För att tilldelas pris 1-3 i kvalitetsklass alternativt placeras 1-6 i konkurrensklass ska hunden, i samband med stånd för fågel, prestera minst en godkänd jaktbar situation. För att en jaktbar situation ska tillgodoräknas hunden krävs alltid att skott avlossats Domaren avgör om hunden står eller inte. Domaren avgör när en hund är färdigbedömd och någon garanti för provtid finns inte. Hundarna ska om möjligt ges lika släpptid fram till dess att varje hund är färdigbedömd. Samtliga kvarvarande hundar ska avprovas i varje släpprunda fram till dess att sista släpprunda påbörjas. Där provets bästa hund ska utses möts (vid behov) den högst rangerade hunden från respektive parti.

0 pris är också ett pris. Domaren avgör vad som är jaktbart avstånd. Vid prov som anordnas under tid då fågel inte får fällas samt i ukl räknas föraren eller skytten. När det ska fällas räknas skytten. Vid resultatlöst stånd eller stöt kan omstart tillämpas. Båda hundarna släpps på nytt från samma plats ett stycke tillbaka i terrängen.

UNGHUNDSKLASS

Unghundsklass (ukl) är öppen för hundar som på provdagen uppnått 9 månader och inte uppnått 24 månaders ålder. Bedömningen avser i första hand hundens naturliga egenskaper. Eftergång i fågelsituation tolereras men unghunden ska vara så pass dresserad och samarbetsvillig att dess arbete kan bedömas. Fågel ska inte fällas. • Första pris tilldelas unghund, som fyller mycket högt ställda krav med egenskaper bedömda som mkt bra eller utmärkt. • Andra pris tilldelas unghund som fyller högt ställda krav med egenskaper bedömda som bra- utmärkt. För denna prisvalör kan mindre brister tolereras. • Tredje pris tilldelas unghund som visar att den är jaktbar med egenskaper bedömda som godtagbar-utmärkt. För denna prisvalör kan större egenskaps- och eller lydnadsmässiga brister tolereras. • Noll pris tilldelas unghund som inte visar att den är jaktbar med egenskaper bedömda som godtagbar-utmärkt. 

Hederspris (Hp) tilldelas förstapristagare i ukl med en i alla avseenden felfri prestation. » För högsta pris är ett hagelhåll tillräcklig respekt i flog. » För 3 ukl behöver inte hunden visa respekt i flog. » Unghund som upprepat går efter fågel utan att skapa en jaktbar situation bör inte fortsatt avprovas.

ÖPPENKLASS

Öppenklass (ökl) är öppen för hundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder och som avlagt ett godkänt apporteringstest. I denna klass ska den färdigdresserade hunden bedömas. Hänsyn tas både till naturliga egenskaper och dressyr. Fågel ska fällas när det är tillåtet enligt jakttabell. • Första Pris tilldelas hund som fyller mycket högt ställda krav 11 med egenskaper bedömda som mkt bra eller utmärkt. • Andra Pris tilldelas hund som fyller högt ställda krav med egenskaper bedömda som bra – utmärkt. För denna prisvalör kan mindre brister tolereras. • Tredje Pris tilldelas hund som visar att den är jaktbar med egenskaper bedömda som godtagbar – utmärkt. För denna prisvalör kan större egenskaps- och/eller lydnadsmässiga brister tolereras. • Noll Pris tilldelas hund som inte visar att den är jaktbar med egenskaper bedömda som godtagbar – utmärkt. • Viltpris (VP) tilldelas hund med första, andra eller tredje pris som det fällts fågel för.

För 3 ökl är tillräcklig respekt före fälld fågels nedslagsplats alt. tänkt nedslagsplats.

KONKURRENSKLASS

Konkurrensbedömning innebär att hunden bedöms efter jaktprovsreglernas krav och placeras för sin prestation i jämförelse med övriga i klassen deltagande hundar så att den hund som för dagen visar de bästa egenskaperna kan utses. På fält och fjäll är antal hundar per parti begränsat till minst 8 och maximalt 16 hundar. För skog minst 4 och maximalt 8 hundar. Om maxantalet hundar överskrids delas klassen i fler partier, om hund inte kommer till start så maxantalet hundar inte överskrids ska partierna slås samman. Om klassen delas i flera partier ska de bedömas som separata klasser som ska genomföras under samma dag. Domaren bör ge kopplingsorder i ett läge när båda hundförarna har likvärdiga chanser att koppla. Kopplingsorder är absolut och betyder avslutat släpp En hund som inte håller tillräcklig kvalitetsnivå för att kunna placeras utgår från vidare bedömning. Hundarna ska fortlöpande, offentligt och individuellt rangeras inbördes. Maximalt 6 hundar placeras. För placering ska bedömda egenskaper motsvara minst 2:a pris i kvalitetsklass. Övriga hundar blir oplacerade. För att fastställa placeringsordningen bör släpp genomföras mellan de hundar som håller samma prisnivå och inte tidigare mötts. Dessa släpp är enbart till för att skilja hundarna åt placeringsmässigt och kan genomföras utöver ordinarie släpprunda. Vid behov bör detta förfarande användas även på skog.

Det är domarens fria skön som avgör vilka hundar som går vidare till fortsatt avprovning. Hund som för dagen inte håller nivå för 1 ukl / placerbar med Ck och inte har en godkänd jaktbar situation kan avslutas efter släpprunda p.g.a. konkurrens och/eller yttre förhållanden.

SEGRARKLASS

Segrarklass (skl) är öppen för hundar, som erhållit 1:a pris ökl. Kvalitetskraven är desamma som i ökl. Utländsk hund ska ha motsvarande merit i motsvarande klass för start i skl. Fågel ska fällas när det är tillåtet enligt jakttabell. Certifikat ska tilldelas den hund som visat de för dagen bästa egenskaperna samt gjort en prestation motsvarande 1:a pris ökl. Certifikatkvalitet (Ck) ska tilldelas placerad hund som gjort en prestation motsvarande 1:a pris ökl. Viltpris (VP) tilldelas placerad hund som det fällts fågel för. Vid prov med CACIT-status och en skl ska CACIT delas ut till hund som placeras som 1:a med Certifikat. Reserv-CACIT ska delas ut till hund som placeras som 2:a om den tilldelas Ck.

Cacit kan delas ut vid SM och specialklubbsprov samt vid lokalklubbsprov med minst 20 startande hundar. Bedömningen i respektive parti avslutas först och om flera hundar placerats som 1:a med Certifikat ska de mötas om CACIT/R-CACIT under ett mkt kort släpp. Detta påverkar inte prissättningen från de avslutade partierna. Genomförandet ska ske i direkt samband med avslutning av provet 12 eller under annan dag vid samma provtillfälle. Kriterierna för att skilja hundarna åt är desamma som för ordinarie skl och fel kan utesluta från CACIT/R-CACIT. Bedömningen kan avgöras av en i förväg särskilt utsedd domare eller av de tjänstgörande domarna från respektive parti.

FAs KONKURRENSKLASSER FÖR UNGHUNDAR OCH SEGRARKLASSHUNDAR

FA’s konkurrensklasser genomförs med samma bedömningsgrunder som ordinarie ukl och skl. Förutom de unghundar som placeras, vilket endast görs i den slutliga bedömningen, så kan övriga unghundar tilldelas kvalitetspris. Unghunden kan bara delta en gång på Derby och de olika Pokalerna. Om klassen är odelad genomförs den med slutlig bedömning dag 1. Om klassen delas i flera partier genomförs de som kvalificeringspartier som avslutas under dag 1 och ny klass omfattande ett parti för slutlig bedömning dag 2. Kvalificeringspartier ska så långt det är möjligt genomföras under likvärdiga former. Det är huvuddomaren som ansvarar för att de hundar som ska gå vidare från kvalificeringspartierna till slutlig bedömning utses utifrån den rangering som skett i respektive kvalificeringsparti och i följande prioriteringsordning: 1. Hundar som tilldelats 1 ukl / placerats med Ck. 2. Hundar som tilldelats 2 ukl / placerats utan Ck. 3. Övriga placerbara hundar. Prioriteringsordning i denna grupp efter omdöme: Utmärkt, Mkt bra, Bra När kvalificeringspartierna är avslutade och erforderligt antal hundar för att genomföra en klass för slutlig bedömning inte kan uppnås enligt ovan kriterier utses bästa hund enligt anvisning för CACIT. Vid fler än fyra kvalificeringspartier kan FA förlänga provet med ytterligare en dag, innan den slutliga bedömningen, för att kunna bedöma två partier med hundar som går vidare från kvalificeringspartierna.

FA’s nuvarande konkurrensklasser för unghundar är Derby, Fjällpokalen, Vinterfjällpokalen och Skogspokalen. FA’s nuvarande konkurrensklasser för segrarklasshundar är Fält-SM, FjällSM, Vinter-SM och Skogs-SM. Ambitionsnivån ska alltid vara att så många hundar som möjligt, helst alla korrekt anmälda, ska beredas plats på FA’s konkurrensklasser. Huvuddomaren avgör hur många hundar som går vidare till slutlig bedömning enbart utifrån den skrivna rangeringen från respektive kvaldomare